Modele nagrobków

Zebra­li­śmy w jed­nej gale­rii wszyst­kie dostępne w sta­łej ofer­cie modele nagrob­ków. Każdy z wid­nie­ją­cych poni­żej modeli nagrob­ków można zna­leźć także na pod­stro­nach, z któ­rych będą Pań­stwo mogli wysłać zapy­ta­nie zwią­zane z kon­kret­nym wzo­rem pomnika.

Zapra­szamy rów­nież do zapo­zna­nia się z dostęp­nymi wzo­rami rysun­ków krzyży, moż­li­wych do wyko­na­nia na pły­cie nagrob­nej tech­niką pia­sko­wa­nia oraz gale­rii płyt igieł­ko­wa­nych lub rzeź­bio­nych, zdo­bią­cych tablicę napisową.

Możliwość komentowania jest wyłączona.