Elementy budowlane

W ofer­cie firmy znajdą Pań­stwo sze­roką gamę pro­duk­tów budow­la­nych z kamie­nia. Wyko­nu­jemy je na indy­wi­du­alne zamó­wie­nie naszych klien­tów. Są to mię­dzy innymi:

 • Blaty gra­ni­towe, będące waż­nym ele­men­tem każ­dej kuchni. Są odporne na wysoką tem­pe­ra­turę (gorące naczy­nia) i plamy (tłusz­cze, sok z cytryny, woda itp.). Nasze blaty to wieczna trwa­łość - nie wypa­czają się, nie pękają i są łatwe w utrzy­ma­niu czy­sto­ści.
  Blaty gra­ni­towe znaj­dują sze­ro­kie zasto­so­wa­nie nie tylko w kuchni i łazience, ale także jako mate­riał na stoły, lady skle­powe i recep­cyjne (w ban­kach, hote­lach i lot­ni­skach). Zama­wia­jąc blat gra­ni­towy do swo­jego miesz­ka­nia zapo­mną Pań­stwo o pro­ble­mach w kuchni.
  Reali­zu­jemy także nie­ty­powe zle­ce­nia. Blaty z wycię­ciami otwo­rów pod zlew i umy­walkę, ocie­ka­cze i nie­ty­powe wykoń­cze­nia kra­wę­dzi blatu (zaokrą­gle­nia, fazy, frezy itp.).
 • Para­pety, które zapew­niają wie­lo­let­nią trwa­łość, nie wypa­czają się, nie pękają i są łatwe w utrzy­ma­niu czy­sto­ści. Kupu­jąc para­pet gra­ni­towy zapo­mną Pań­stwo o pro­ble­mach.
  Powierzch­nia para­petu kamien­nego jest pole­ro­wana, dookoła fazo­wana. Jest cał­ko­wi­cie odporna na sub­stan­cje che­miczne i ogień.
  Ofe­ru­jemy szyb­kie ter­miny reali­za­cji oraz bogate wzor­nic­two i kolorystykę.
 • Schody - schody z kamie­nia to nie­sa­mo­wita ele­gan­cja i trwa­łość. Nasza firma ofe­ruje Pań­stwu kom­plek­sowe wyko­na­nie scho­dów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz domu. Do pro­duk­cji uży­wamy wyłącz­nie natu­ral­nych mate­ria­łów kamien­nych. Pro­po­nu­jemy bogatą gamę kolo­ry­styczną scho­dów wyko­ny­wa­nych z mate­ria­łów z całego świata z wykoń­cze­niem powierzchni pole­ro­wa­nym, pło­mie­nio­wa­nym, szli­fo­wa­nym i grosz­ko­wa­nym. Moż­liwy jest także mon­taż zamó­wio­nych scho­dów wraz z przy­go­to­wa­niem pod­łoża oraz wyko­na­nie kon­ser­wa­cji mate­riału spe­cjal­nymi środ­kami ochronnymi.
 • Posadzki gra­ni­towe - nasza firma wyko­nuje sze­roką gamę posa­dzek gra­ni­to­wych, które ide­al­nie nadają się do miesz­kań pry­wat­nych oraz biur. Wła­ści­wo­ści fizyczne gra­nitu do utrzy­my­wa­nia tem­pe­ra­tury spra­wiają, że ide­al­nie nadaje się do zasto­so­wa­nia ogrze­wa­nia pod­ło­go­wego.
  Trwa­łość mate­riału jakim jest gra­nit gwa­ran­tuje nam ide­alny wygląd posadzki na lata oraz łatwość jej konserwacji.
 • Okła­dziny ele­wa­cyjne - gra­nit jest jed­nym z naj­bar­dziej uni­wer­sal­nych mate­ria­łów, które można wyko­rzy­stać także w wykoń­cze­niu ele­wa­cji budynku. Poprzez bogatą kolo­ry­stykę, róż­no­rod­ność formy obróbki oraz wiel­ko­ści stwa­rza nam sze­ro­kie moż­li­wo­ści w reali­za­cji inno­wa­cyj­nych pomy­słów. Wła­ści­wo­ści natu­ralne gra­nitu spra­wiają, że jest on bar­dzo trwa­łym i odpor­nym mate­ria­łem spi­su­ją­cym się w każ­dych warun­kach atmos­fe­rycz­nych oraz wytrzy­ma­łym na mecha­niczne uszkodzenia.
 • Kominki - ten ele­ment wystroju wnę­trza two­rzy nie­po­wta­rzalny urok, nastrój i cie­pło każ­dego domu. Może być też nie tylko ozdobą, ale także sku­tecz­nym źró­dłem cie­pła do ogrze­wa­nia domu.
  Ofe­ru­jemy Pań­stwu kom­plek­sowe wyko­na­nie okła­dzin komin­ko­wych i wszel­kiego rodzaju ele­men­tów obu­dowy kominka z kamie­nia.
  Do pro­duk­cji uży­wamy wyłącz­nie natu­ral­nych mate­ria­łów (gra­nit, mar­mur, pia­sko­wiec). Są one cał­ko­wi­cie odporne na dzia­ła­nia wyso­kich tem­pe­ra­tur i zanie­czysz­cze­nia.
  Pro­po­nu­jemy bogatą gamę kolo­ry­styczną komin­ków wyko­ny­wa­nych z mate­ria­łów z całego świata według wzor­nic­twa tra­dy­cyj­nego i nowo­cze­snego. Pro­duk­cja odbywa się w naszym zakła­dzie na pod­sta­wie indy­wi­du­al­nego wzoru przed­sta­wio­nego przez klienta, ale także z wyko­rzy­sta­niem naszego wie­lo­let­niego doświadczenia.

Rodzinne tra­dy­cje kamie­niar­skie, pie­lę­gno­wane od lat w naszej fir­mie, pozwa­lają na posze­rze­nie oferty o sze­roką gamę wyro­bów łupa­nych. Pole­camy zwłasz­cza tak popu­larne i poszu­ki­wane mate­riały jak: kostka gra­ni­towa, obrzeża, opor­niki, pali­sady, czy kamień murowy. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ofertą wyro­bów łupa­nych na stro­nach firmy Gran-Kołosowski.

Z wszel­kimi zapy­ta­niami doty­czą­cymi naszej oferty mogą Pań­stwo do nas zadzwo­nić (dane kon­tak­towe dostępne są na stro­nie Kon­takt) lub wypeł­nić for­mu­larz kon­tak­towy. Nasz per­so­nel udzieli facho­wej porady, wykona bez­płat­nego pomiaru i przed­stawi Pań­stwu wycenę.

Możliwość komentowania jest wyłączona.