O firmie

Ser­decz­nie witamy Pań­stwa na stro­nach ser­wisu inter­ne­to­wego firmy Kamieniarstwo-Kołosowski.

Firma działa na rynku usług kamie­niar­skich od 1993 roku. Zdo­byte na prze­strzeni 31 lat doświad­cze­nie w branży kamie­niar­skiej w połą­cze­niu z wysoce wykwa­li­fi­ko­wa­nymi pra­cow­ni­kami gwa­ran­tuje Pań­stwu obsługę na naj­wyż­szym pozio­mie. Podej­mo­wa­nie trud­nych wyzwań i wycho­dze­nie z nich zwy­cię­sko jest w naszej fir­mie na porządku dzien­nym. Zaufało nam już wielu Klientów.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą wyro­bów z kamie­nia. Zakład kamie­niar­ski spe­cja­li­zuje się głów­nie w pro­duk­cji nagrob­ków, wyko­ny­wa­nych z pocho­dzą­cych z całego świata kamieni naturalnych.

W ofer­cie znajdą Pań­stwo także bogaty wybór ele­men­tów budow­la­nych z kamie­nia, takich jak:

  • para­pety,
  • schody,
  • blaty kuchenne,
  • posadzki,
  • kominki,
  • ele­wa­cje itp

Chcąc w jak naj­więk­szym stop­niu spro­stać ocze­ki­wa­niom naszych klien­tów stale posze­rzamy naszą ofertę o wyroby znaj­du­jące zasto­so­wa­nie w przed­się­wzię­ciach zwią­za­nych z budową czy wykoń­cze­niem domu.

Jeśli ist­nieje z Pań­stwa strony zapo­trze­bo­wa­nie na kamienne mate­riały budow­lane wyko­nane w tech­no­lo­gii łupa­nej, takie jak np. kostka gra­ni­towa, zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ofertą dostępną na stro­nach  firmy Gran-Kołosowski, która jest czę­ścią rodzin­nego przed­się­wzię­cia, spe­cja­li­zu­jącą się w pro­duk­cji wyro­bów łupanych.

Gwa­ran­tu­jemy naj­wyż­szą jakość wyro­bów w przy­stęp­nych cenach. Ofe­ru­jemy szyb­kie ter­miny reali­za­cji usług, dopa­so­wane do potrzeb klienta. Zapew­niamy trans­port i mon­taż naszych pro­duk­tów na tere­nie całego kraju.

Zachę­camy do kon­tak­to­wa­nia się z naszym biu­rem, gdzie uzy­skają Pań­stwo odpo­wiedź na wszel­kie pyta­nia doty­czące naszej oferty.

Możliwość komentowania jest wyłączona.