Impala

Impala
Pro­szę klik­nąć tutaj i wypeł­nić for­mu­larz, aby otrzy­mać wycenę tego pomnika
  1. (wyma­gane)
  2. (wyma­gany poprawny adres email)
  3. Jeśli chcą Pań­stwo otrzy­mać wycenę pomnika w innym kolo­rze, niż pre­zen­to­wany na zdję­ciu powy­żej, pro­szę zazna­czyć inte­re­su­jący Pań­stwa kolor kamienia

  4. W opar­ciu o poniż­szy typowy sche­mat budowy pomnika pro­szę podać wymiary w polach pod rysunkiem
  5. Pro­szę wybrać czcionkę do wyko­na­nia napi­sów na płycie  6. Ist­nieje moż­li­wość wyko­na­nia pia­sko­wa­nego rysunku na pły­cie nagrob­nej. Pro­szę doko­nać wyboru spo­śród przy­kła­do­wych wzo­rów widocz­nych poni­żej lub w polu prze­zna­czo­nym na dodat­kowe infor­ma­cje wpi­sać numer wzoru wybra­nego z tej strony, zawie­ra­ją­cej gale­rię wszyst­kich dotęp­nych clipartów.

  7. (wyma­gane)
 

cforms con­tact form by delicious:days

Możliwość komentowania jest wyłączona.